Medicinering

Medicinering

Medicinsk behandling är ett komplement som skall sättas in när kost och motion inte längre räcker för att hålla viktiga värden som blodsocker och annat inom det normala. Den medicinska behandlingen och egenvården är tillsammans viktiga komponenter i modern diabetesbehandling.

Medicinsk förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes är idag tablettbehandling med metformin som har stora fördelar vid övervikt. I andra hand rekommenderas sulfonylureider, repaglinid eller insulin som tillägg till metformin eller som ensambehandling. Under Externa länkar hittar du en länk till Patient-FASS som kan ge ytterligare vägledning.

Vanliga läkemedelsrekommendationer vid typ 2 diabetes är:

  1. Metformin – Sänker blodsockret genom att minska insulinresistensen i kroppens vävnader, vilket är det grundläggande initiala problemet vid typ 2 diabetes. Ges upp till tre gånger dagligen. Kan vid insättning ge vissa magbesvär som är dosberoende och som regel övergående. Skall ej ges under graviditet eller vid nedsatt njurfunktion och skall sättas ut tillfälligt i samband med kontraströntgenundersökningar.
  2. Sulfonylureider – (T ex Mindiab, Daonil) Stimulerar insulinfrisättningen från bukspottkörtelns betaceller. Intas 30 minuter före måltid. Skall ej ges under graviditet. En viss risk för lågt blodsocker i samband med behandling med sulfonylurea föreligger och särskilt i samband med alkoholintag.
  3. Repaglinid – (T ex Novonorm) Stimulerar insulinfrisättningen likt sulfonylureider. Intas i nära anslutning till måltider pga kort verkningstid, vilket ger antas ge ökad flexibilitet och mindre risk för lågt blodsocker.
  4. Insulin – Sänker blodsockret och behandlingsdosen brukar behöva ökas över tid i och med att den egna förmågan att producera insulin minskar. I början brukar ett långverkande basinsulin av NPH-typ ges till natten, därefter kan man pröva ett mixinsulin (kort- och långverkande) som ges morgon och kväll. Snabb- eller direktverkande insulin som ges i samband med varje måltid är mer flexibelt, då man kan anpassa dosen efter kolhydratintaget, men också mer krävande då det tas 4-5 gånger per dag och kräver frekvent blodsockertestning.